Betingelser

Kjøpsbetingelser

Generelt

Logodesign.no eies og drives av Nettkompaniet AS, ORG NR 915686877 MVA

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.logodesign.no til sluttbrukere.

Kjøps og salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer detaljert informasjon om disse lovene anbefaler vi at du tar en titt på forbrukerportalen.no

Definisjon av parter

Selger er: Nettkompaniet AS , Bjerregaardsgate 39, 0174, Oslo og blir i det følgende benevnt logodesign.no, vi eller oss.
Kjøper er: det firma eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår hjemmeside, vår markedsføring eller på annen måte.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Forbehold/Leveringstid

Vi leverer første logo utkast innen 3 bankdager fra ordre dato, og endelige version senest 14 dager fra bestillings datoen. Unntak:Dersom klient ikke svarer på epost, nekter å samarbeide eller ikke kommer med innspill eller tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager fra det dato kunde mottatt siste utkast så erklæres ordren for sluttført. Hvis klient trenger mer enn én revisjon, kan hver ekstra revisjon ta opptil 5 bankdager ekstra.

Leveringstider gjelder innenfor normal arbeidstid: mandag – fredag kl. 08.00-16.00. Ved henvendelser etter torsdag kl. 16.00 vil leveringstidene gjelde fra og med mandag. Ved ferier og helligdager vil leveringstidene gjelde fra neste virkedag. Ved stor pågang, IT feil eller andre ekstraordinære forhold kan leveringstidene være noe lengre.

Opplysninger gitt på våre hjemmesider

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom vi ikke har mulighet til å levere. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Betaling
På tjenester som ikke er forhåndsbetalt vil faktura utstedes innen 14 dager fra bestilling eller ved ferdigstillelse hva enn som kommer først. Om kunden ikke svarer eller gir tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager anses ordren som sluttført og faktura utstedes.
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bankoverføring eller kredittkort/bankkort. Starter pakken forhåndsbetales via paypal ved bruk av kredittkort/bankkort eller paypal konto.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Vi leverer logofiler i komprimert format under designprosessen, vi forbeholder oss retten til å levere originale filer etter at betaling er mottatt i sin helhet.

Returrett / Angrerett
Gjelder for privatpersoner:
Logodesign.no følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur iht. angrefristloven, tilbakebetales varens fulle pris.

Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp som er spesiallaget utfra dine valg (hos oss er dette grafisk design, webutvikling og andre grafiske tjenester), så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16
Ved tjenester som leveres elektronisk, ved f. eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert.

Kapittel 5. Angrerett ved kjøp av tjeneste

§ 19.Unntak fra og begrensninger i angreretten

Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for

a) spille- og lotteritjenester
b) enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom.

Vær oppmerksom på at dette er en enkeltstående tjeneste  der selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom.

Gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:
Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Unntak gjøres ikke.

Reklamasjon
Før feil meldes til oss bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at tjeneste/produkt ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre så må det gis melding til oss innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangels beføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende.

Kundens Plikter/Garanti
Vi jobber alltid for at du skal bli fornøyd med våre tjenester. Klient og logodesign.no skal jobbe sammen for å komme frem til et resultat som du som klient blir fornøyd med.

Unntak:Dersom klient ikke svarer på epost, nekter å samarbeide eller ikke kommer med innspill eller tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager så erklæres ordren for sluttført og fornøydhetsgaranti erklæres ugyldig.

Ved inngåelse av avtale om design vil kunden få det antall forslag som er spesifisert i pakken som er bestilt på våre hjemmesider. Utarbeidelse av flere enn disse forslag vil bli fakturert for hver medgått time til den enhver tid gjeldende timepris. Forandringer av bestilling etter at ordren er mottatt vil betraktes som en ny ordre, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt. Unntak kan forekomme.

Endringer etter ferdigstillelse vil bli fakturert med den tilenhver tid gjeldende timepris.

Logodesign.no innehar en stor database av egenproduserte grafiske elementer som brukes i vår logo produksjon, dvs at grafiske element kan bli brukt i flere logo design for å skape en unik logo. Vi kjøper også med bilder og illustrasjoner fra bla Istockphotos og Shutterstock som evt vil bli fakturert separat eller inkluderes i prisen.

Konfliktløsning
Tvister mellom Kunden og Logodesign.no skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting. Vedtak av forliksrådet er rettskraftig to uker etter forkynning. Logodesign.no vil følge vedtak forliksrådet fatter.